Doustny Gancyklowir jako leczenie podtrzymujące w przypadku zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii u pacjentów z AIDS ad 6

Jeden izolat od osobnika otrzymującego dożylnie gancyklowir był oporny na gancyklowir (stężenie hamujące 50%, 2,48 .g na mililitr, stężenie hamujące 90%, 12,00 .g na mililitr). Zdarzenia niepożądane
Tabela 4. Tabela 4. Częstość występowania wybranych zdarzeń niepożądanych po rozpoczęciu leczenia podtrzymującego. Neutropenia, niedokrwistość (minimalna wartość hemoglobiny, <8,0 g na decylitr, P = 0,02) i zdarzenia niepożądane związane z cewnikiem dożylnym (P = 0,006), w tym posocznica związana z cewnikiem, zgłaszano częściej w grupie dożylnej-gancyklowiru ( Tabela 4). Niepożądane zdarzenia żołądkowo-jelitowe były częste, ale były równie częste w obu grupach.
Dyskusja
U pacjentów z AIDS dożylne leczenie zapalenia siatkówki wywołanego wirusem cytomegalii jest niedogodne i towarzyszy mu ryzyko zakażeń związanych z cewnikiem. Porównano doustny gancyklowir w dawce 3000 mg na dobę ze standardowym, dożylnym podawaniem raz na dobę gancyklowiru w ramach leczenia podtrzymującego w zapaleniu siatkówki wywołanym wirusem cytomegalii u osób, u których zapalenie siatkówki ustabilizowano za pomocą terapii indukcyjnej z dożylnym podawaniem gancyklowiru. Porównanie skuteczności doustnego i dożylnego gancyklowiru przez maskowaną ocenę zdjęć siatkówki wykazało średnią różnicę w czasie do progresji zapalenia siatkówki o pięć dni na korzyść leczenia dożylnego. Te fotograficzne dane wskazują z 95 procentową pewnością, że różnica w średnim czasie do progresji zapalenia siatkówki u pacjentów z nowo zdiagnozowanym, ustabilizowanym zapaleniem siatkówki, którym podaje się leczenie podtrzymujące doustnym gancyklowirem, wynosi od -22 do +12 dni od średniej dla tych, którzy otrzymują dożylna terapia podtrzymująca gancyklowirem.
Różnica w medianie czasu do progresji (49 dni vs. 29 dni) jest większa niż różnica w średnim czasie do progresji (62 dni vs. 57 dni). Duża różnica w medianach odzwierciedla niezwykle szerokie rozdzielenie krzywych Kaplana-Meiera w 50-procentowym punkcie progresji (ryc. 1). Różnica w środkach odzwierciedla różnice pomiędzy grupami leczenia uśrednionymi w całej badanej populacji, co zapewnia bardziej reprezentatywne porównanie dwóch terapii.
Na podstawie oceny dna oka różnica w średnim czasie do progresji zapalenia siatkówki wynosiła 28 dni na korzyść leczenia dożylnego. W tym otwartym badaniu zarówno okulista, jak i lekarz pierwszego kontaktu zdawali sobie sprawę z przypisanych im zadań. Mogło to wpłynąć na decyzje dotyczące potrzeby drugiego cyklu terapii indukcyjnej z dożylnym podawaniem gancyklowiru; oftalmolodzy mogli być mniej skłonni do tego, aby poddani standardowemu leczeniu dożylnemu przechodzili drugi cykl terapii indukcyjnej niż pacjenci otrzymujący eksperymentalną terapię doustną. W związku z tym różnice w czasie do progresji sprzyjające leczeniu dożylnemu byłyby większe, gdy oceniano je przez niezamaskowaną funduskopię. Zastosowanie maskowanej oceny zdjęć dna oka pozwala uniknąć tego potencjalnego błędu obserwatora. Inna możliwość jest taka, że doustny gancyklowir był mniej skuteczny niż dożylny gancyklowir, a zmiany dna oka w grupie leczonej doustnie, chociaż nie spełniały definicji progresji badania, dotyczyły okulistów wystarczająco, aby mogli wcześniej rozpocząć drugie leczenie indukcyjne.
Wpływ na czas do progresji, gdy był określany przez niezamaskowaną funduskopię w porównaniu z maskowaną oceną zdjęć, był podobny do obserwowanego w innym badaniu klinicznym z zapaleniem siatkówki. 20,21 Czas do progresji był krótszy w obu grupach terapeutycznych, gdy maskowana ocena fotograficzna była stosowane, odzwierciedlając większą zdolność tej metody do wykrywania subtelnych objawów postępu choroby
[hasła pokrewne: dermatolog ursus, lewomepromazyna, leczenie alkoholizmu wrocław ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog ursus leczenie alkoholizmu wrocław lewomepromazyna