Jak latwo zauwazyc, nie wszystkie te definicje daja sie pogodzic z okresleniem Greena

Są jednakże również definicje odrębne, inaczej określające postawę. Niektórzy psycholodzy w definicjach swoich starają się położyć nacisk na inny aspekt postawy, bardziej wiążąc ją z uwagą i z konkretnym działaniem. Na przykład H. Cantril (1948) definiuje postawę, jako nastawienie myślowe, które kieruje reakcją osobnika. Cantrid zresztą w ogóle rozumie postawę bardzo ogólnikowo, utożsamiając ją z nastawieniem i potrzebą, podobnie jak to robi wspomniany McKinnon, który utożsamia postawy z nastawieniami, potrzebami i motywami. Pojmowanie postawy jako procesu aktualnego występuje jeszcze wyraźniej u A. Lewickiego (1948), który kładzie przy tym nacisk na psychologiczną strukturę postawy: postawa jest łączną aktualizacją naszych upodobań, poglądów i potrzeb. Bardziej behawiorulnie definiuje postawę E. R. Hilgard (1957) postawa stanowi ukierunkowanie, bądź ku określonym przedmiotami, pojęciom lub sytuacjom, bądź od nich, oraz gotowość do zachowania się wobec odpowiednich przedmiotów, pojęć lub sytuacji w pewien z góry określony sposób. Zarówno ukierunkowanie, jak i gotowość do określonego zachowania się wobec danego bodźca posiada aspekt emocjonalny, motywacyjny i intelektualny. Mogą one być nieświadome. Anattitude represenis an orientation toward or away fram objeet, concept, situation, and a leadiness to respond in predetermined manner to relateti objects, concep ts, or situations. (The definition combines features of allports definition, and that on Hovland, Janis and KeUey). Both orientation and readiness to respond have emotional, motivational and intellectual aspects. Można również rozpatrywać postawę wyłącznie od strony jej przejawów, jak to robi np. S. Baley we wprowadzeniu do psychologii społecznej (1959) pisząc: zbliża się ona (postawa) swym znaczeniem do opmtt nie w sensie chłodnego rozumowego sądu, lecz zdeklarowania się po stronie pewnej wartości. Jak łatwo zauważyć, nie wszystkie te definicje dają się pogodzić z określeniem Greena, co jest zrozumiałe, gdyż jego ujęcie jest ściśle związana z wymaganiami, jakie stawia sporządzenie matematycznego wzoru postawy, niezbędnego do opracowywania wyników badań kwestionariuszowych. Tych zadań ani Hilgard, ani Lewicki sobie nie stawiali. Czy jednak właśnie określenie Greena nie będzie odpowiednie i do naszych celów? Zajmę się nim szerzej. Twierdzenie, że postawa jest to czynnik wyabstrahowany z szeregu reakcji mających pewne wspólne cechy (response consistency) można łatwo przeformułować w zdanie: postawa stanowi czynnik, o którym wnosimy stąd, że poszczególne pozycje ewentualnego kwestionariusza postaw wzajemnie ze sobą korelują [patrz też: foreverslim allegro, lewomepromazyna, dyżury aptek sucha beskidzka ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sucha beskidzka foreverslim allegro lewomepromazyna