Kompleksowa, integratywna analiza genomowa glejaków rozproszonych niższego stopnia AD 6

róbki od pacjentów zostały rozdzielone zgodnie z mutacją IDH i stanem kodowania 1p / 19q, z typami mutacji wskazanymi w określonych kolorach. NA oznacza nie dotyczy. Cztery główne klasy (klasy OncoSign [OSC]) można zidentyfikować za pomocą bezstronnego grupowania guzów na podstawie nawracających zmian liczby kopii, mutacji i fuzji genu. Kolor biały oznacza, że nie są dostępne żadne informacje. OsC są w dużej mierze zgodne z podtypami molekularnymi zidentyfikowanymi na podstawie mutacji IDH i stanem kodowania 1p / 19q, a także korelują z wynikami analizy pojedynczej platformy. Kombinacje wybranych zdarzeń genomowych, nazywane sygnaturami onkogennymi, charakteryzują każde OSC. Mała grupa próbek nie wykazała żadnych powtarzających się zdarzeń użytych w tej analizie i dlatego została zaklasyfikowana jako niesklasyfikowana. Stwierdzono, że mutacja promotora TERT i nadekspresja genu wzajemnie się wykluczają z utratą ATRX i zmniejszoną ekspresją genu, co jest zgodne z hipotezą, że obie zmiany mają podobny wpływ na utrzymanie telomerów. Skrót miRNA oznacza mikroRNA i układ lizatu białka odwróconej fazy RPPA.
Rycina 4. Rycina 4. Podsumowanie głównych wyników. Przedstawiono schematyczne przedstawienie podsumowujące główne odkrycia molekularne i wnioski z naszego badania: grupowanie konsensusowe dało trzy silne grupy, które były silnie skorelowane z mutacją IDH i stanem kodowania p / 19q i miały stereotypowy charakter. i specyficzne dla podtypu zmiany molekularne i wyraźne prezentacje kliniczne. GBM oznacza glejaka i glejaka niskiej jakości LGG.
Rysunek 5. Rysunek 5. LGG i GBM z IDH typu dzikiego.Panel A pokazuje częstotliwość zmian liczby kopii na dużą skalę w określonych podtypach molekularnych LGG, które zostały podzielone według oceny histologicznej. University of California, Santa Cruz (UCSC), Cancer Genomics Browser33 (https://genome-cancer.ucsc.edu) wykorzystano do wizualizacji progresywnych wywołań liczby kopii GISTIC we wskazanych chromosomach. Każda pionowa linia wskazuje numer kopii dla pojedynczej próbki, kolor czerwony (amplifikacja), niebieski (skreślenie) lub biały (normalny), w każdej pozycji genomowej. Wartości procentowe dla wskazanej zmiany liczby kopii są pokazane na wykresach słupkowych po prawej stronie. LGG z IDH typu dzikiego miały częstotliwości zysków i strat podobne do GBM z IDH typu dzikiego (z wcześniej opublikowanych danych Atlas genomu raka22) i różniły się od LGG ze zmutowanym IDH
[patrz też: blue yeti allegro, przewlekłe zapalenie woreczka żółciowego, zabieg fala uderzeniowa ]

Powiązane tematy z artykułem: blue yeti allegro przewlekłe zapalenie woreczka żółciowego zabieg fala uderzeniowa