Oparta na Tenofowirie profilaktyka zakażeń wirusem HIV wśród kobiet afrykańskich AD 4

W projekcie badania przyjęto, że częstość występowania wirusa HIV wynosi 3% i ma na celu przeanalizowanie 94 serokonwersji HIV dla każdego z trzech porównań par. Badanie zostało zaprojektowane, aby 90% mocy wykryć skuteczność co najmniej 55%, wykluczając skuteczność mniej niż 25%, przy fałszywie dodatnim poziomie błędu 0,0025. Pierwotna analiza została przeprowadzona w zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć i zawierała jako punkty końcowe tylko infekcje HIV-1, które uznano za nabyte po przyjęciu; uczestnicy z wykrywalnym RNA HIV-1 w osoczu przy włączeniu zostali zakwalifikowani jako posiadający ostre zakażenie HIV-1 i zostali wykluczeni. Modele proporcjonalnego hazardu Coxa stratyfikowane według miejsca wykorzystano do oceny czasu do serokonwersji HIV-1. Skumulowane prawdopodobieństwo infekcji oszacowano za pomocą metody Kaplana-Meiera. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania SAS, wersja 9.2 (SAS Institute) i oprogramowania R, wersja 2.15.1 (R Project for Statistical Computing). Wszystkie wartości P są dwustronne.
Do analizy stężeń TFV w osoczu wykorzystano przypadek kohortowy 13, w którym losowo wybraną subkoortę wybrano z grupy aktywnych badań (kohorta) i wzbogacono ją wszystkimi pozostałymi uczestnikami, którzy przeszli serokonwersję HIV-1 (przypadki ). Dla każdego uczestnika, który przeszedł serokonwersję, pobraliśmy około trzech uczestników, którzy przez cały czas nie zarażono HIV-1. Predyktory wykrywania TFV oceniano za pomocą uogólnionych równań estymacji za pomocą funkcji łącza logistycznego i wymiennej macierzy korelacji roboczych. Przeprowadziliśmy wielowymiarowe analizy przeżycia, aby ocenić związek pomiędzy wykryciem leku w osoczu uzyskanym podczas wizyt kontrolnych i czasu do zakażenia HIV-1. 14 Uogólnione modele z oszacowaniem-równaniem z dwumianem, wymienną strukturą korelacji i solidnym standardem błędy zostały wykorzystane do określenia wyjściowych predyktorów wykrywania plazmowego TFV. Zastosowano regresję Coxa w celu określenia wyjściowych predyktorów pozyskiwania HIV i przeanalizowania związku między detekcją TFV a nabyciem wirusa HIV.
Wyniki
Uczestnicy
Rycina 1. Rycina 1. Badanie kohortowe. Najczęstszą przyczyną wykluczenia z udziału było przeważające zakażenie wirusem HIV (33% wykluczonych uczestników). Niewykonanie badań przesiewowych i rekrutacja w ciągu 56 dni spowodowały wykluczenie 21% potencjalnych uczestników. Łącznie, nieprawidłowe wyniki laboratoryjne stanowiły 16% (zakres od 5 do 23) wszystkich wykluczeń; najczęstsze wyniki to dodatni wynik dla antygenu powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B (3,4%), niedokrwistości (2,9%), nieprawidłowego (stopnia 2 lub wyższego) rozmazu Papanicolaou (2,7%) oraz wskaźnika moczu o wartości 2+ lub więcej dla białka (2,5%)
[hasła pokrewne: koci oddział uderzeniowy, foreverslim allegro, paolka allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: foreverslim allegro koci oddział uderzeniowy paolka allegro