POSTAWA I PROCES WYBORU MOTYWU

Niestety jednak – odpowiedzi na nie, nie będą takie proste jak na pytania poprzednie. Mechanizmy związane z wyborem motywu i kierunkiem działania są tak skomplikowane, że muszę im poświęcić kilka rozdziałów. Będziemy musieli przy tym wprowadzić kilka nowych pojęć. Jak postaram się wykazać, odpowiednim narzędziem pojęciowym dla ustalenia odpowiedzi na pytanie 7 będzie termin postawa, a na pytanie 8 – termin potrzeba. Przy czym problem potrzeby – kluczowy dla zrozumienia kierunku działania – będzie mógł zostać jaśniej przedstawiony dopiero po omówieniu niektórych zagadnień związanych z postawami. Następne rozdziały będą, więc w całości poświęcone problemowi postaw i potrzeb, a ścieżka nasza poprowadzi tym razem w prawdziwy gąszcz pojęć zrodzonych przez niezliczone próby ujęcia istoty stosunku rudzi do siebie nawzajem i do świata, który ich otacza. POSTAWA I PROCES WYBORU MOTYWU 1. DEFINICJA TERMINU POSTAWA Jak już wspomniałem, pojęciem psychologicznym najbardziej przydatnym przy próbach wytłumaczenia wyboru motywu jest postawa. Pojęcie to, wprowadzone przez socjologów, ma jeszcze tę zaletę, że zostało od początku sformułowane tak, by łatwo było nim operować, i że nie ciąży na nim taki balast tradycji filozoficznych jak na pojęciu motywu czy potrzeby. Nie znaczy to, oczywiście, że wszyscy autorzy definiują postawę jednakowo. Dla przykładu przedstawię pewien dogodny sposób definiowania postawy, podany przez B. F. Greena przy okazji omawiania metod mierzenia postaw. Pisze on następująco: Jak wiele zmiennych psychologicznych postawa jest zmienną hipotetyczną, czyli utajoną, a niedaną w bezpośredniej obserwacji. Koncepcja postawy nie odnosi się do żadnego konkretnego aktu działania czy reakcji, ale do czegoś wyabstrahowanego z większej ilości związanych ze sobą działań lub reakcji (mianowicie działań, które odnoszą się do jednego i tego samego przedmiotu lub zjawiska – przyp. mój, K. O. ). Na przykład: gdy ustalamy, że osobnik A ma mniej pozytywne postawy wobec organizacji pracy niż osobnik B, to rozumiemy przez to, że różne wypowiedzi i czynności osobnika A dotyczące organizacji pracy są w całości mniej pozytywne niż odpowiednie wypowiedzi i czynności osobnika B. Używamy pojęcia postawy w sposób uzasadniony wówczas, gdy określone, związane ze sobą reakcje są, z pewnego punktu widzenia (w stosunku do określonych przedmiotów lub zjawisk – przyp. mój, K. O. ) ze sobą zgodne (when the many related responses are consistent – 1954, s. 335). Green przytacza szereg definicji takich badaczy jak Krech i Crutchfield, Doob, Allport, Fuson, które w swojej istocie dadzą się sprowadzić do podanego przez niego ujęcia postawy [hasła pokrewne: lewomepromazyna, dyżury aptek sucha beskidzka, psychiatra poznań ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sucha beskidzka lewomepromazyna