Warianty DENND1B związane z astmą u dzieci ad 6

Następnie zbadaliśmy, czy więcej niż jeden z 20 SNP, które były zaangażowane w zestaw odkryć, wykazał niezależne powiązanie z chorobą. Przeprowadziliśmy analizy logistyczno-regresyjne dostosowujące się do dawek alleli rs2786098, czyli SNP najsilniej związanego z astmą u osób o pochodzeniu europejskim. Analiza próbek pochodzących od europejskich przodków wykazała, że związek w tym przedziale został skutecznie unieważniony, podczas gdy 10 SNP pozostało istotnie związanych z astmą w kohorcie afroamerykańskiej; rs1775456 wykazał najsilniejsze skojarzenie (P = 2,4 × 10-4) (tabela 3 i ryc. 3 w dodatkowym dodatku). Dostosowanie dawek alleli rs1775456 unieszkodliwiło skojarzenie zarówno u osób pochodzenia europejskiego, jak i osób afroamerykańskich (ryc. 3 w dodatkowym dodatku), sugerując, że wariantem etiologicznym jest rs1775456 lub SNP w jego pobliżu. To locus jest resekwencjonowane w celu dalszej charakteryzacji. Na koniec, aby ustalić, czy wiek na początku astmy wpłynął na związek obserwowany w tym miejscu, przeanalizowaliśmy dane pochodzące od osób o europejskim pochodzeniu z astmą i od afrykańskich przodków z astmą o skutkach początkowych (patrz rozdział Metody w Dodatku Uzupełniającym). W próbkach z obu kohort stwierdzono istotną różnicę w rozmieszczeniu genotypów, przyjmując model addytywny, zgodnie z wiekiem wystąpienia: dziewięć SNP wykazało istotne powiązanie po analizie wariancji u osób pochodzenia europejskiego z astmą i trzech SNPs wykazały istotne powiązania po analizie wariancji u osób pochodzenia afrykańskiego z astmą (Tabela 9 w Dodatku Uzupełniającym). Wśród tematów pochodzenia europejskiego, ochronny allel był bardziej rozpowszechniony wśród osób starszych na początku astmy niż wśród osób młodszych, podczas gdy wśród Afroamerykanów efekt był odwrotny: ten allel był bardziej rozpowszechniony wśród dzieci. którzy byli młodsi w okresie początkowym niż w starszym wieku na początku (ryc. 4 w dodatkowym dodatku).
Dyskusja
Obserwowaliśmy i powtórzono związek między astmą a umiejscowieniem w dniu 1q31 u osób pochodzenia północnoeuropejskiego i osób z afrykańskim pochodzeniem. Najsilniej związane markery sugerują DENND1B, który koduje białko wyrażane w komórce dendrytycznej odporności i które oddziałuje z czynnikiem martwicy nowotworów . (TNF-.).
Związek z Afroamerykanami był z przeciwnym allelem do allelu związanego z astmą u osób o europejskim pochodzeniu, co jest zgodne z raportami10, że allele odwrócenie w loci o wspólnym ryzyku można przypisać różnicom w podstawowych architekturach genomu w tych miejscach pomiędzy osobami o przewadze afrykańskiej a przodkami o przewadze Europy. Populacja afrykańsko-amerykańska z czasem nie uległa poważnym wąskim gardłom genetycznym (zmniejszenie różnorodności genetycznej spowodowane zmniejszeniem się liczebności populacji), aw porównaniu z Amerykanami pochodzenia północnoeuropejskiego, Afroamerykanie są bardziej zróżnicowani genetycznie i mają krótsze powiązania-nierównowaga Bloki
[przypisy: niedoczynność tarczycy depresja, oseltamiwir, gabinet medycyny estetycznej kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: gabinet medycyny estetycznej kraków niedoczynność tarczycy depresja oseltamiwir