Warianty DENND1B związane z astmą u dzieci czesc 4

Wszystkie osiem SNP odwzorowanych w przedziale 540 kb na chromosomie 1q31.3; częstość drobnych alleli najsilniej związanego SNP, rs2786098, wynosiła 15,2% u osób z astmą w porównaniu z 22,2% w grupie kontrolnej (iloraz szans, 0,63, przedział ufności 95% [CI], 0,54 do 0,73; P = 8,55 × 10-9). Ta przerwa zawierała 12 dodatkowych SNPs w silnym nierównowadze sprzężeń (r2> 0,45), które były również związane z astmą (zakres ilorazów szans, 0,62 do 0,67, zakres wartości P, 2,1 × 10-5 do 1,4 × 10-7) (tabela 2, stawki połączeń i wartości P dla równowagi Hardy ego-Weinberga dla SNP są pokazane w Tabeli 2 w Dodatku Uzupełniającym). Wszystkie 20 powiązanych SNP odwzorowuje pojedynczy blok sprzężono-nierównowagi, który obejmuje DENND1B (kodujący domenę DENN / MADD zawierającą białko 1B) i koniec 3 CRB1 (kodujący białko homologów okruchów muszki owocowej) (Figura 1). Genomewide imputacja dodatkowych 2 milionów niepowiązanych SNP dostarczyła dodatkowe 102 SNP w chromosomie 1q31 blokująco-sprzężonym bloku, który był znacząco związany z astmą (patrz sekcja Metody w dodatkowym dodatku). Powiązania między astmą i ośmioma imputowanymi SNP były silniejsze niż związek między astmą a RS2786098, najsilniej związany genotypowany SNP (zakres ilorazów szans, 0,62 do 0,78, zakres wartości P, 7,05 x 10-9 do 9,77 x 10-5 ) (Tabela 3 w dodatkowym dodatku). Nie istniały żadne inne powiązania o znaczeniu dla genomu z imputowanymi SNP. Następnie próbowaliśmy powtórzyć wyniki w niezależnej kohorcie podmiotów o europejskim pochodzeniu, u których wystąpiła astma wieku dziecięcego (zestaw replikacyjny). Przeanalizowaliśmy próbki z 917 mieszkańców północnej Europy, którzy byli uczestnikami jednej z trzech serii komponentów (każda z innego miejsca badania) oraz z 1546 kontroli (tabela 1). Nie było nakładania się pacjentów lub kontroli między zestawami wykrywania i replikacji. Próbki z dwóch serii składowych zostały genotypowane na perełkach HumanHap300K (Illumina). Przeprowadziliśmy zatem łączną analizę około 317 000 SNP, które były wspólne dla HumanHap550 i HumanHap300 BeadChips i przypisano pozostałe 150 000 SNP, które były obecne tylko w układzie HumanHap550 w próbkach genotypowanych na HumanHap300. Wszystkie podane wartości P zostały skorygowane z powodu niepewności genotypu, która została wprowadzona poprzez imputację. Aby zmniejszyć wpływ stratyfikacji populacji, genetycznie dopasowaliśmy przypadki do kontroli za pomocą analizy głównych składników, jak opisano wcześniej9. Ta analiza dała genomowy współczynnik inflacji równy 1,03, co wskazuje na mniejszą stratyfikację populacji w połączonym zestawie do replikacji.
Spośród 20 SNP związanych z analizą zestawu odkrywczego, 18 było znacząco związanych z astmą w zestawie replikacyjnym (zakres ilorazów szans, 0,69 do 0,89, zakres wartości P, 0,043 do 6,5 x 10-4) (Tabela 2, i Tabele 4 i 5 w Dodatku Uzupełniającym). Spośród tych 18 SNP, rs2786098 wykazał najsilniejsze asocjacje zarówno w zestawie wykrywania, jak i zestawie replikacji po połączeniu wartości P z użyciem metody Fishera i metaanalizy o ustalonym działaniu (iloraz szans, 0,70; 95% CI, 0,63 do 0,78; P = 3,9 × 10-11)
[przypisy: psychiatra poznań, dyżury aptek sucha beskidzka, gabinet medycyny estetycznej kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: dyżury aptek sucha beskidzka gabinet medycyny estetycznej kraków lewomepromazyna